• Θέμα διαγωνισμού: Εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/12/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !