Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/08/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/08/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !