Ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/06/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !