Ετήσια παροχή υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων επισκευών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια παροχή υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων επισκευών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. καθώς και υπηρεσίας αναγέννησης ελαίου μετασχηματιστών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/02/2018  ώρα 10.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 01/02/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !