Ετήσια παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/02/2018  ώρα 10.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !