Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 11/12/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 18/12/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 16/11/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης