• Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια ασφάλιση εξήντα δύο (62) υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης