Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12/06/2018 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 15/06/2018 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 18/05/2018
  • Προθεσμία υποβολής Ερωτημάτων: 30/05/2018
  • Προκήρυξη στον Ευρωπαϊκό τύπο Λήψη Αρχείου
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • ΕΕΕΣ                     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης                                                Λήψη Αρχείου
  • Σχέδια Λήψη Αρχείου 1   Λήψη Αρχείου 2   Λήψη Αρχείου 3