Επισκευή βλαβών του φέροντος οργανισμού και ενίσχυση της θεμελίωσης του ανατολικού θαλάμου της δεξαμενής ύδρευσης Δ5

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή βλαβών του φέροντος οργανισμού και ενίσχυση της θεμελίωσης του ανατολικού θαλάμου της δεξαμενής ύδρευσης Δ5
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/08/2022
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 17/08/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/08/2022 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/08/2022 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 190420
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη ΕΥΑΘ: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψη
Διαθέσιμες μελέτες: λήψη 1 | λήψη 2Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !