Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2023

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 9/5/2023
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 9/5/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/05/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/05/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 199609
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη

 

Παροχή Διευκρινίσεων (16.05.2023)
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 8429/16.05.2023 έγγραφο: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !