Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2022

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2022
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/03/2022
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 21/03/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/04/2022 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11/04/2022 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 187562
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Διακήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !