Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης Έτους 2019

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης Έτους 2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/10/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 15/10/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/10/2019 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/11/2019 10:00

Βοηθητικά αρχεία
Προκήρυξη: λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !