Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2024

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2024
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/09/2023
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 08/09/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/09/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/09/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 203345
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη

 

 

 Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !