Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2023

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/10/2022
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 10/10/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/10/2022 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/11/2022 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 192807
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !