Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2020

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2020
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/09/2020
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 01/09/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/09/2020 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/09/2020 10:00

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !