Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2019

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/10/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ Α.Ε.): 08/10/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/10/2019 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/10/2019 10:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθεί το αρχείο της Ορθής Επανάληψης, στο οποίο έχουν προστεθεί τα στοιχεία του Αγοραστή.

Βοηθητικά αρχεία
Προκήρυξη: λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !