Επισκευές βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών δικτύου αποχέτευσης έτους 2024

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευές βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών δικτύου αποχέτευσης έτους 2024
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/11/2023
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 09/11/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/12/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/12/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 204430
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη 
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη

 Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !