Επισκευές βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών δικτύου αποχέτευσης έτους 2022

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευές βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών δικτύου αποχέτευσης έτους 2022
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/01/2022
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 25/01/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/02/2022 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/02/2022 10:00

 

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 186567
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Διακήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !