Επισκευές Βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2020

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευές Βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2020
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/01/2020
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 16/01/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/02/2020 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/02/2020 10:00

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !