ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Με την παρούσα εργολαβία αντιμετωπίζεται η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών για την επισκευή, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης κατά περίπτωση, όταν προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτών. Επίσης αντιμετωπίζονται ειδικές εργασίες, όπως καθαρισμός αγωγών και φρεατίων, βιντεοσκόπηση, επισκευή αγωγών χωρίς εκσκαφή καθώς και έλεγχοι στεγανότητας.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/07/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 18/07/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 06/07/2012
  • Θέμα ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !