Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Εξασφάλιση υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/12/2018 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/12/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 04/12/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !