Εκπόνηση Η/Μ μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, για την επιλογή Αναδόχου με τη Συμφωνία – Πλαίσιο. Οι όροι της Συμφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των μελετών της Συμφωνίας – Πλαίσιο αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 17/09/2014
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 09/09/2014
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 08/08/2012
  • Θέμα Εκπόνηση Η/Μ μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !