Εφαρμογή web portal πελατών και αντίστοιχη mobile εφαρμογή

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εφαρμογής web portal πελατών και αντίστοιχης mobile εφαρμογής

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/05/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/04/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 18/05/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 72000000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !