Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξακοσίων (600) τεμαχίων δίσκων κοπής για μέταλλο και τετρακοσίων (400) τεμαχίων δίσκων κοπής για αμίαντο.

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξακοσίων (600) τεμαχίων δίσκων κοπής για μέταλλο και τετρακοσίων (400) τεμαχίων δίσκων κοπής για αμίαντο.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/08/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης