Διάθεση πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος

  • Θέμα διαγωνισμού: Διάθεση πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/10/2016
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 03/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !