Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/02/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/01/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 23/02/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/01/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !