Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού (νέος διαγωνισμός)

Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού (νέος διαγωνισμός)

  • Θέμα διαγωνισμού Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού (νέος διαγωνισμός)
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/6/2019
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 19/6/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27/5/2019.
  • Τεύχος διακήρυξης:  Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις / Διευκρινίσεις:  Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !