ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

  • Θέμα διαγωνισμού: ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 20/4/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 27/4/2018  ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 10/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !