Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη συνίσταται κυρίως στην κατασκευή επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση ακινήτων στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς επίσης την αντικατάσταση δικλείδων που δεν λειτουργούν με νέες και την πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 17/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 30/08/2013
  • Θέμα Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !