Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2012

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη συνίσταται κυρίως στην κατασκευή επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση ακινήτων στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς επίσης την αντικατάσταση δικλείδων που δεν λειτουργούν με νέες και την πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/09/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 13/09/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 31/08/2012
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !