Διακήρυξη Νο47/2020 Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ (427.662,00€), πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα εξήντα εννέα (69) ημερών

Θέμα διαγωνισμού: Διακήρυξη Νο47/2020 Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ (427.662,00€), πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα εξήντα εννέα (69) ημερών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/11/2020 10:00πμ
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 2/12/2020 ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 9/11/2020
  • CPV: 65120000-0 Λειτουργία σταθμού καθαρισμού νερού 24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχoς διακήρυξης: ΝΑΙ


Connect to our networks !