Παροχή υπηρεσιών «Επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων  της ΕΥΑΘ Α.Ε.»

Θέμα διαγωνισμού: «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων  της ΕΥΑΘ Α.Ε.»

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 9/1/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/1/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532100-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/12/2023.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 19/12/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου