Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 6/12/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 8/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 8/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !