Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο μετασχηματιστών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο μετασχηματιστών ισχύος, ελαίου, μέσης τάσης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/11/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/11/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 13/11/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Connect to our networks !