Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου γραφείων επί των οδών Διαγόρα 99 και Τυρολόης, Άνω Τούμπα

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αφού μελετήσουν τα συμβατικά τεύχη, υποχρεούνται – επί ποινή αποκλεισμού – να επισκεφθούν τον χώρο του έργου, ώστε να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου. Η επίσκεψη αυτή θα γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Για τη συμμετοχή στην επίσκεψη αυτή, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο του Παραρτήματος 1 της Διακήρυξης “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη” και να το υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, ώρα 09:00 π.μ.

Έγγραφο της ΕΥΑΘ Α.Ε. σχετικά με τη χορήγηση παράτασης / μετάθεση της προθεσμίας υποβολής τεύχους παρατηρήσεων και αντιστοίχως έκδοσης τεύχους τροποποιήσεων/διορθώσεων του διαγωνισμού: λήψη αρχείου

 

Θέμα διαγωνισμού: Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου γραφείων επί των οδών Διαγόρα 99 και Τυρολόης, Άνω Τούμπα
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/03/2024
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 19/03/2024
Έναρξη Διαβούλευσης: 19/03/2024

Προθεσμία υποχρεωτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη: 22/03/2024
Υποχρεωτική Επίσκεψη (επί ποινή αποκλεισμού): 26/03/2024

Προθεσμία υποβολής Τεύχους Παρατηρήσεων: 08/04/2024 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Έκδοση Τεύχους Τροποποιήσεων/Διορθώσεων: 15/04/2024 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/05/2024 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/05/2024 10:00

 

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 206022
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη
Μελέτη: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ| ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΚΕΝΑΚ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ 2Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !