Αποκατάσταση Βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης Έτους 2018

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία διαγωνισμού 02/11/2017
  • Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων 27/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 11/10/2017
  • Θέμα Διαγωνισμός Νο 5/2017 με τίτλο “Αποκατάσταση Βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης Έτους 2018”
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Αίτηση υποβολής προσφοράς Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !