Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Έτους 2012 (Ε’ ΦΑΣΗ)

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επειγόντων μικροέργων, για την αποκατάσταση βλαβών που διαπιστώνονται στο δίκτυο Ύδρευσης. Η αποκατάσταση αυτών γίνεται είτε με τοπική επέμβαση, όταν εμφανίζονται σημειακές διαρροές, είτε με την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικοδομών όταν εμφανίζονται μεγαλύτερης έκτασης διαρροές μη επισκευάσιμες κλπ.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/09/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 18/09/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 07/09/2012
  • Θέμα Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Έτους 2012 (Ε’ ΦΑΣΗ)
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !