Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή

Ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθμ. 105/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. αποφασίσθηκε η ακύρωση του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή».

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί σε κατάθεση προσφορών προκειμένου να αναθέσει την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή» με εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 287.511,50€ (χωρίς ΦΠΑ). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Θέμα διαγωνισμού: Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/09/2020
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 22/09/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/10/2020 13:00

Βοηθητικά αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: λήψη αρχείου
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς: λήψη αρχείου
Τεύχη: λήψη αρχείου



Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !