Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή [ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ]

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί σε κατάθεση προσφορών προκειμένου να αναθέσει την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή» με εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 287.511,50€ (χωρίς ΦΠΑ). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Αποκατάσταση τμήματος δικτύου πόσιμου νερού στη ΒΙΠΕΘ με εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς εκσκαφή
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/03/2021
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 24/03/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/04/2021 13:00

Βοηθητικά αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: λήψη
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς: λήψη
Τεύχη: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !