Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 15/01/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12/02/2019 10:00
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 21/01/2019
  • 20/02/2019 NEA Ημερομηνία και ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης (Απόφ. ΔΣ10:00
  • Θέμα Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη δημοπράτησης Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Σχέδια Λήψη Αρχείου      Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !