Αποχέτευση λυμάτων περιοχής Νεοκάστρου, νοτιοανατολικά του οικισμού της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Αποχέτευση λυμάτων περιοχής Νεοκάστρου, νοτιοανατολικά του οικισμού της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/11/2020
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 11/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/11/2020 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03/12/2020 10:00

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψη
Υδραυλική Μελέτη: λήψη <1/3> <2/3> <3/3>