Αντικατάσταση ωθητικών αγωγών των αντλιοστασίων αποχέτευσης ΑΑ06 και ΑΑ09 και αναβάθμιση του αντλιοστασίου ΑΑ06

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/03/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Αντικατάσταση ωθητικών αγωγών των αντλιοστασίων αποχέτευσης ΑΑ06 και ΑΑ09 και αναβάθμιση του αντλιοστασίου ΑΑ06
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/02/2024
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 26/02/2024
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/03/2024 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/03/2024 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 205981
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη
Μελέτη: λήψη

 

Παροχή Διευκρινίσεων (05.03.2024)
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 4362/29.02.2024 έγγραφο: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !