Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Θέμα διαγωνισμού: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «ΑΙΝΕΙΑ» καθώς και των 14 Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών, με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης είκοσι τεσσάρων (24) επιπλέον μηνών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/10/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/09/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/10/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 90481000-2, 50000000-5, 90513600, 90513700, 90513900
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Παραρτήματα – Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !