Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/12/2020
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 28/12/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/02/2021 12:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/02/2021 10:00

 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβαίνει σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και διαβούλευση των εγγράφων της σύμβασης κατόπιν σχετικής δημοσίευσης στον ιστότοπο της εταιρείας, τη Δευτέρα 28/12/2020. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω δημοσίευση, ήτοι έως 07/01/2021, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω διαβούλευση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης θα εκδοθεί τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς, ήτοι έως 12/01/2021.

 

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (δείγμα): λήψη
ΤΕΥΔ: λήψη

Διαθέσιμες Προμελέτες
Αρχιτεκτονική Προμελέτη: λήψη
ΗΜ Προμελέτη: λήψη
Μελέτη Στατικής Επάρκειας: λήψη

 

Παροχή Διευκρινίσεων
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 408/ΔΣΣΕΑ103/12.01.2021 έγγραφο: λήψη
Τοπογραφικό διάγραμμα: λήψη
Διάγραμμα κάλυψης: λήψη

 Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !