Αναβάθμιση, επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2024

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Αναβάθμιση, επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης έτους 2024
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/05/2024
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 22/05/2024
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/06/2024 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11/06/2024 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 207706
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη