Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος προστασίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ ΑΕ από βρώσιμα λίπη και έλαια και από απόβλητα στερεών τροφών

Θέμα διαγωνισμού: Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος προστασίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ ΑΕ από βρώσιμα λίπη και έλαια και από απόβλητα στερεών τροφών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/01/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/12/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/01/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  98300000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/12/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου