Ανανέωση αδειών VMWare για SAP Servers

  • Θέμα διαγωνισμού: Ανανέωση αδειών VMWare για SAP Servers
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/12/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !