• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο δικλείδων για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/12/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/12/2014
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου