Α’ Ομάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2023

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Α’ Ομάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/12/2022
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 21/12/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/01/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 13/01/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 194624
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !