Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2021

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2021
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/02/2021
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 05/02/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/02/2021 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/03/2021 10:00

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΤΕΥΔ: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !